แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจลูกค้า

customer solar cell survey
ควรปรับปรุงปานกลางดี
1 ทีมงานตรงต่อเวลา
2.ทีมงานพูดจาสุภาพ แต่งการสุภาพ วางตัวเหมาะสม
3. ทีมงานมีความรู้ ความชำนาญ สามารถแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน
4. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และเคนื่องมือในการทำงาน
5. การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ ระหว่างปฎิบัติงาน
6. การระมัดระวังทรัพย์สินของลูกค้าไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างปฎิบัติงาน
7. ความเรียบร้อยของงานหลังการติดตั้งเสร็จ
8. ทดสอบจนระบบสามารถใช้งานได้